Platba a doprava - prirodne-lieciva BIOVEA Slovakia

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Platba a doprava

 

Obchodné podmienky.

Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy
.
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi spoločnos ť ou Jarmila Dubinová , so sídlom Šumperská
15, 97101 Prievidza, IČO: 3 7 012 720 , (ďalej ako „predávajúci“) a zákazníkom ("ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasťť každej kúpnej zmluvy uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie tovaru zo strany kupujúceho.
2. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu. V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:- identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo),- špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosťť a pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),- cena a spôsob platby za tovar. Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Uzavretie kúpnej zmluvy bude kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávke.
3. Odoslaním objednávky kupujúci uzaviera kúpnu zmluvu na vybraný tovar a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky kupujúci tieto všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru.
1. Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.
2. Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v objednávke hradí kupujúci. Cena balného a dopravy v rámci územia SR je pri doprave pomocou Slovenskej pošty 3,5 € na dobierku . Cena väčšieho balíku sa určí v zmysle váhy balíku.
3. Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty, pričom toto poistenie je zahrnuté v cene dopravy uvedenej v predchádzajúcom článku.
4. Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, zvyčajne do piatich (5) pracovných dní od pripísania sumy na účet predávajúceho (v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny). Padávajúci garantuje maximálnu dobu dodania do 30 dní v prípade že tovar nie je na sklade .
5. Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. V prípade ak kupujúci nebude zastihnutý doručovateľom na adrese určenia, bude mu uložené do poštovej schránky oznámenie o tom, že si môže tovar vyzdvihnúťť na pošte a to po dobu 12 dní odo dňa doručenia.
6. Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim vlastníctvom predávajúceho.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky:
V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený, uzavretý a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslaťť na adresu prevádzky predávajúceho doporučene, poistený, ale nie na dobierku. Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:
a) prevziať tovar späťť,
b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od obdržania vráteného tovaru predávajúcim, cenu zaplatenú za tovar - poštovné.

Platobné podmienky.
Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho konečné.
1. Kupujúci je povinný uhradiťť cenu tovaru nasledovným spôsobom:
2. Bezhotovostne, to znamená bankovým prevodom na účet predávajúceho uvedený v objednávkovom formulári.
3. Službou dobierka poskytovanou Slovenskou poštou a.s.
4.Bezhotovostnú platbu je potrebné uskutočniťť vopred a to do troch (3) pracovných dní od zaslania objednávky tovaru predávajúcemu. Ako variabilný symbol sa uvedie číslo objednávky.
5. Ďalšie zmluvné podmienky.
5.1Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodaťť, je povinný o tom bezodkladne informovaťť kupujúceho do 15 dní odo dňa zaplatenia tovaru a vráti mu cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení.
5.2 Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru.
5.3 Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodaťť tovar v rovnakej kvalite a cene.
6. Zodpovednosť za poškodenie, reklamácie - predávajúci nezodpovedá za poškodenie pri preprave.

POSTUP REKLAMÁCIE
1. Čo najskôr nás informovaťť e - mailom: dubin ovajarmila @ gmail.com alebo telefonicky na č. 0903 695 713.
2. Poslaťť produkt späťť na adresu firmy: J armila Dubin ová , Šumperská 15 , 971 01 Prievidza. Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
3. Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vy stavenia faktúry a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolaťť a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho a ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z., t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. ( Firma zakladá len objednávky v zmysle účtovných predpisov a neukladá do žiadnej databázy vaše osobné údaje.)

Záverečné ustanovenia.

Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúc emu z technických príčin nespočívajúcich na strane predávajúceho. ( pr. V súkromnej objednávke na meno kupujúceho, doručovanej na adresu firmy, chýba meno firmy. Takúto objednávku nám pošta vráti!!! V jednej budove môže sídliť viacero firiem a poštár nebude hľadať v ktorej firme pracuje objednávateľ! )
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
2. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosťť a účinnosťť dňom objednania tovaru.


 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky